Ordet i menigheten

Et  feiltolket Ord førte menneskeheten til fall. Jesus gjorde det motsatte. Alt Han gjør er fullkomment. Han oppfylte loven. Han brøt ingen bud! Han er verdig! Og det ga oss evig frelse!

Han er Ordet.

Hva med menigheten og Ordet?

Forholdet mellom Kristus og Hans fremtidige brud er basert på løfter. Basert på Ord. Det er som en mann som gir et løfte til en kvinne om at han skal komme om ett år for å hente og gifte seg med henne. Hun stoler da på dette løftet, dette ordet, og forbereder seg for den dagen hvor hun blir hentet.

Slik er Guds Ord for en kristen. Vi stoler på Jesu løfter og Ord.

Bibelen er Guds Ord. Gud er forfatteren.

“Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” 2. tim 3:16-17

Derfor burde alt Guds Ord leses med største ærbødighet og respekt.

Til opplæring. Tilrettevisning. Veiledning. Oppdragelse i rettferdighet. Slik at vi kan bli utrustet!

Allikevel finnes det så mange meninger om Guds Ord.

Dersom Jesus Kristus er Ordet, er det da noen vits å krangle og diskutere? Dersom Bibelen, som er innblåst av Gud, definerer hva som er synd — hvorfor aksepterer ikke alle da Bibelens lære om dette? Hvorfor behandler de Guds Ord, Jesus Kristus, på denne måten?

Det begynte for 2.000 år siden. Anti-krist infiltrerte Guds menighet …

Det begynte uskyldig

En liten lære om at noen er viktigere enn andre i menigheten. Nikolaittenes lære.

“Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om frelsen vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som de hellige én gang for alle har fått overlevert. For det har sneket seg inn visse folk blant dere …” Judas brev 1:3-4

Ordet var en standard som noen prøvde å drive folket vekk fra. Juda skriver formanende ord om å kjempe for det som er gitt. Ikke akseptere nye ubibelske lærer og ideer. Ikke følge disse som kommer inn, som har ideer som er fravikende fra Guds Ord. Jesu Kristi lære.

Men dette skjer og har skjedd. Og anti-krists ånd vinner stadig mer terreng ved at Ordet settes til side, og etterhvert erstattes av dogmer og læresetninger.

“La det stå fast at Gud taler sant, men hvert menneske er en løgner.” Rom. 3:4

Profeten Joel taler om en gresshoppe som spiser opp avlingen. Fire stadier av den samme gresshoppen.

“Det som var igjen etter den tyggende gresshoppen,
åt den svermende, det som var igjen etter den svermende, åt den hoppende, det som var igjen etter den hoppende, åt den gnagende gresshoppen opp.” Joel 1: 4

Når man ser på kirkehistorien, så er det på mange måter trist å se hvordan menigheten på pinsefestens dag gikk ut i seier, med tegn og under … til vi i dag har en kraftløs menighet i, som er mest opptatt av barnedåp, konfimasjon, ekteskap og begravelser.

Kirkens tilstand i dag er ingenting annet enn et resultat  av en “gresshoppes” gnaging i over 2.000 år.

I året 1500 var kirken katolsk, med skjærsilden, avlatsbrev og helgendyrkelse. Med en pave som var Guds stedfortreder på jord. Dette er milevis unna den første menighet, med frelse for alle, og hvor alle var like i Guds øyne.

Gjenopprettelse

Men Herren har lovet en gjenopprettelse. Menigheten skal tilbake til den første menighetens standard!

“Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, den hoppende, den gnagende og den tyggende gresshoppen åt, min store hær som jeg sendte mot dere.” Joel 2:25

Ordet var gjort kraftløs. Men Herren vil gjenopprette! For å starte dette arbeidet kom Martin Luther. Gjenopprettelsesarbeidet er i gang! Den rettferdige skal leve ved tro! Og det ble “krig”. Europa ble delt mellom det Lutherske nord, og katolske syd.

Men menigheten var ennå ikke fullt ut gjenopprettet ved Luthers forkynnelse. Hun hadde ennå ikke den samme troen som de første kristne hadde. Det var fortsatt en mengde dogmer og læresetninger i blant dem som gjorde at Ordet ikke var fullt ut gjenopprettet.

To ting skjer. En gruppe går videre med Ordet, en annen gruppe aksepterer nye dogmer og blir stillestående.

Herren gjenoppretter menighetens forståelse av Guds Ord. Hva er det neste som må gjenopprettes? Hellighet! Helliggjørelse er prosessen en kristen går igjennom. Man vender ryggen til synd. Daglig omvendelse.

“Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.” Hebr. 12:14

John Wesley ble  på 1700-tallet brukt av Herren til å bringe menigheten videre i gjenopprettelsen av Guds Ord. En tro uten gjerninger er en død tro. Troen driver menneskene til å gjøre noe for Herren.

To ting skjer her også. Noen går videre med Lyset, andre blir igjen.

Fortsatt er ikke menigheten i den opprinnelige tilstand. Fortsatt er det behov for gjenoppretting.

Gjenopprettelsen fortsetter

“For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.” Matt 24:27

Lyset begynte i øst, i Jerusalem, og har beveget seg vestover via Tyskland, Storbrittania og til slutt USA.

I 1906 brøt den moderne pinsevekkelsen ut på vestkysten av USA.

Enda mer Lys for Guds menighet. Herren ønsket å gjenopprette gavene i menigheten. Menigheten i funksjon, klar til å utrette noe for Herren.

Men Guds Ord var ennå ikke helt gjenopprettet. Fortsatt gjenstår det at den opprinnelige tro og lære må bli gjeldende i Guds menighet.

“Se, jeg sender profeten Elia til dere
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” Malakias 4:5-6

Barnas hjerter til fedrene. Vår tro tilbake til fedrenes tro. Før Herrens dag den store og skremmende.

Så hva er fedrenes tro? Læren om Guddommen. “Hva er synd?” “Hvorfor krever Gud Blod?” “Den rette dåp.” “Den nye fødsel”. “Sann omvendelse”. “Sannheten om ekteskap og skilsmisse”. osv.

Fedrenes tro er enhver lære og tro de første kristne hadde. Dette er Guds Ord. Guds Ord er Kristus. Ordet inneholder ingen feil, Han er fullkommen!

Vi er kalt tilbake til tro på hele Ordet, og vekk fra menneskenes dogmer og lærestninger.

Hold fast i Guds Ord!